Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Søhøjlandets Kirke

en Evangelisk Luthersk Frimenighed

Således vedtaget på 1. behandling på ordinær generalforsamling d. 25. april 2020 og efterfølgende på 2. behandling på ekstraordinær generalforsamling d. 23. maj 2020

§1 Navn og hjemsted

Menighedens navn er Søhøjlandets Kirke, og er oprettet i 2008 som valgmenighed med navnet Søhøjlandets Valgmenighed. Menigheden ændrede status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk frimenighed på den 2. ekstraordinære generalforsamling i november 2012. Menigheden er herefter underlagt de for evangelisk-lutherske frimenigheder gældende love og bestemmelser.

Menighedens hjemsted er i Silkeborg Kommune.

§2 Bekendelsesgrundlag

 1. De bibelske skrifter som Guds inspirerede og urokkelige ord som kilde og norm for kristen lære og liv.
 2. Vi er en del af den kirkelige tradition, som kommer til udtryk i den apostolske, den nikænske og den athanasianske trosbekendelse, samt Luthers Lille Katekismus og den augsburgske bekendelse (dvs. de samme bekendelsesskrifter som i Folkekirken).
 3. Menigheden anser ”Odense-erklæringen – om kirkens tro” af 27. august 2006, som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse.

§3 Menighedens formål og vision

Menigheden arbejder for at kalde mennesker til personlig tro på og efterfølgelse af Jesus Kristus, gennem:

 • forkyndelse af og undervisning i Guds Ord
 • dåb og nadver
 • bøn og lovsang
 • tjeneste for næsten og menigheden
 • ansvarlighed og trofasthed i forhold til menighedsfællesskabet

§4 Medlemskab

Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3, kan optages som medlem ved at henvende sig til den ledende præst og anmode om optagelse i menigheden. Udmeldelse af menigheden sker ved skriftlig tilkendegivelse til den ledende præst.

Hvis et medlem kommer i kontingentrestance, kan medlemmet fratages sit medlemskab af menigheden. Hvis et medlem i tale og færd modarbejder menighedens bekendelsesgrundlag og/eller formål, kan menighedsrådet fratage det pågældende medlem dets medlemskab. Proceduren er som følger:

 1. En af præsterne snakker med medlemmet på tomandshånd.
 2. Hvis sagen ikke løses, inddrages de øvrige præster i samtalen og sagen drøftes med den åndelige vejleder.
 3. Hvis sagen stadig ikke er løst, inddrages menighedsrådet, som nedsætter et konfliktråd (minimum bestående af den ledende præst og medlemmet, samt bisiddere for begge parter).
 4. Præsterne kan sammen med den åndelige vejleder indstille om fratagelse af medlemskab til menighedsrådet.
 5. Menighedsrådet har som øverste myndighed den endelige afgørelse. Fratagelsen af medlemskabet kræver 2/3 flertal af rådets valgte medlemmer.

§5 Medlemskontingent og medlemsbidrag

Som medlem (over 18 år) betaler man et årligt medlemskontingent til menigheden. Beløbets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Derudover forventes et medlemsbidrag, der (inkl. medlemskontingent) svarer til mindst den sparede kirkeskat – skattefradraget indregnet.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er menighedens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

Her fremlægges det reviderede årsregnskab for foregående regnskabsår, samt budget for det indeværende og kommende regnskabsår. Regnskabet skal være påtegnet af registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger menighedsrådet og revisoren.

Menighedsrådet skal til generalforsamlingen udarbejde en målsætning i forhold til § 2 og § 3 på såvel kort som lang sigt. Dette kan ske i samarbejde med præsten. Det er endvidere menighedsrådets opgave at beskrive det forgangne års arbejde i relation til de opstillede mål.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, når den er indvarslet mindst 4 uger i forvejen ved bekendtgørelse i dagspressen eller på anden måde skriftligt over for alle medlemmer.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

 1. Velkomst og indledning
 2. Valg af dirigent og sekretær
 3. Beretninger fra menighedsråd og præst. Herunder evaluering af årets arbejde samt målsætninger for det kommende år.
 4. Økonomi. Fremlæggelse af regnskab og budget
 5. Valg af menighedsrådsmedlemmer, suppleanter og revisor
 6. Indkomne forslag

Forslag til personer til valg til menighedsrådet, suppleanter og øvrige forslag skal være rådets formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Personer, som bliver foreslået til valg til menighedsrådet skal være indforstået hermed og skal give en skriftligt erklæring om deres villighed til opstillingen. Erklæringen gives til menighedsrådet senest 2 uger før generalforsamlingen.

For at blive opstillet til valg til menighedsrådet kræves det, at kandidaten ikke er i kontingentrestance.

Menighedsrådet udsender dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Ethvert medlem over 18 år har stemmeret og kan foreslås til valg til menighedsrådet.

Stemmeberettigede medlemmer kan medbringe max. én stemme ved fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem.

Valg af menighedsrådsmedlemmer sker altid ved skriftlig afstemning efter følgende procedure:

 • Hvert medlem skriver navnene på de to kandidater man ønsker valgt, på deres stemmeseddel.
 • De to, der opnår flest stemmer er valgt. Valget gælder for 3 år, idet der hvert år afgår 2 af rådets 6 medlemmer.
 • De resterende er valgt som suppleanter i den rækkefølge de har fået stemmer til. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Om nødvendigt foretages herefter valg af suppleanter, der ikke ønskede at opstille til det ordinære valg til menighedsrådet. De bliver ligeledes valgt til første og anden suppleant i den rækkefølge de har fået stemmer til.

En suppleant, der indtræder i menighedsrådet for et andet medlem, sidder for dette medlem perioden ud.

Suppleantvalget gælder for 1 år.

Genvalg til både menighedsrådet og suppleantposterne kan finde sted.

Øvrige beslutninger på generalforsamlingen skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt dirigenten eller blot ét medlem ønsker dette.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 af menighedsrådets medlemmer eller mindst 25 % af menighedens medlemmer ønsker det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af forslag til dagsorden.

Efter modtagelse af anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal menighedsrådet inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved bekendtgørelse i dagspressen eller på anden måde skriftligt over for alle medlemmer. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger før afholdelsen.

Menighedsrådet udsender dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

Afgørelser træffes også her ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

§8 Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer menigheden i alle forhold.
Generalforsamlingen vælger et menighedsråd på 6 medlemmer og 2 suppleanter, som beskrevet i §6.

Menighedens ledende præst er fuldgyldigt medlem med stemmeret – dog ikke i forhold, der vedrører hans egen ansættelse. Menighedsrådet afgør, hvilke sager det indbefatter. Han kan ikke vælges som formand og kasserer. Øvrige præster i menigheden kan deltage til menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret.

Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Menighedsrådet kan dog udpege en ekstern kasserer.

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 af rådets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Menighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden og rådsmøder afholdes når formanden eller når 2 rådsmedlemmer mener der er behov for det. Der skrives forhandlings-/beslutningsreferat ved menighedsrådets møder, som underskrives af rådets medlemmer.

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for menighedens funktion i henhold til nærværende vedtægter. Menighedsrådet kan uddelegere daglig ledelse til den ledende præst. Præsterne har det teologiske ansvar i menigheden (er menighedens hyrder).

Der afholdes minimum 4 menighedsrådsmøder om året.

§9 Præsterne

Det tilstræbes, at der er flere præster – og, at den ledende præst er lønnet.

Menighedsrådet ansætter ved 5/6 flertal, blandt menighedsrådets valgte medlemmer, menighedens præster.

Den ledende præst skal have en teologisk uddannelse, og er sammen med de øvrige præster, pastoralt og teologisk ansvarlig for menigheden og skal sikre menighedsomsorgen.

Præsterne skal være modne kristne, der har stor bibelsk indsigt. De skal være ydmyge og respektfulde i deres omgang med andre mennesker. Og de skal stå fast i deres tillid til Gud og hans ord.

Præster kan afskediges, hvis 5/6 af menighedsrådets valgte medlemmer stemmer for en afskedigelse på to på hinanden følgende menighedsrådsmøder med minimum 7 dages mellemrum.

Præster og menighed er underlagt tilsyn fra Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og samarbejder med menigheder i menighedsfællesskabet under ELN.

§10 Tegningsregler

Menighedsrådet kan med fuld forpligtende virkning ved formanden og 1 rådsmedlem, eller næstformanden og 2 rådsmedlemmer  underskrive dokumenter, afslutte kontrakter m.m.. Ved større forpligtende køb, foregår tegning med hele menighedsrådet.

§11 Økonomi

Menighedens økonomi finansieres gennem medlemskontingenter og frivillige bidrag til menigheden.

Menighedsrådet er ansvarlig for, at der bliver ført regnskab. Menighedsrådet fører endvidere kontrol med, at frivillige bidrag i generalforsamling indtægtsføres i regnskabet og anvendes forskriftsmæssigt.

For menighedens forpligtelser hæfter menigheden med menighedens formue. Der påhviler ikke menighedens medlemmer eller menighedsrådet medlemmer nogen personlig hæftelse for menighedens forpligtelser af enhver art.

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmets eller dets bo fra dets forpligtigelser overfor menigheden og der kan samtidig ikke gøres krav på menigheden eller andel i dens aktiver.

Personer, som tegner sig for et årligt bidrag til menigheden, uden at være medlemmer af denne, har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

§12 Ændring af vedtægter

Disse vedtægter kan ændres når 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum stemmer herfor.

§13 Opløsning

Skulle forholdene udvikle sig sådan, at det skønnes umuligt eller ikke ønskeligt at fortsætte menighedens drift, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, med mindst 4 ugers mellemrum træffe beslutning herom med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Menighedens formue skal da anvendes til andet kirkeligt arbejde efter indstilling fra menighedsrådet og vedtagelse på generalforsamlingen, dog således at formuen kun kan overdrages til en anden forening eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.